Regulamin świadczenia usług

 

[ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA WSTĘPNE]

§1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług (dalej: „Regulamin”) określa zasady świadczenia Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz zasady korzystania z Systemów Teleinformatycznych, w tym zasady udostępniania Systemów Teleinformatycznych do korzystania, prawa i obowiązki Stron, zakres odpowiedzialności Stron i inne warunki związane z korzystaniem z Systemów Teleinformatycznych.
 2. W przypadku, gdy:
  1. Usługodawca świadczy we własnym imieniu czynności coachingowe na rzecz Usługobiorcy — zawierana jest odrębna Umowa Coachingowa, a niniejszy Regulamin stanowi integralny element Umowy Coachingowej;
  2. Usługodawca nie świadczy we własnym imieniu czynności coachingowych na rzecz Usługobiorcy, a wyłącznie udostępnia Usługobiorcy Systemy Teleinformatyczne, w szczególności Aplikację mCoaching, do korzystania — zawierana jest Umowa o Usługi Elektroniczne, na którą składają się indywidualne ustalenia pomiędzy Stronami oraz niniejszy Regulamin.
 3. Jeżeli pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą jest zawierana jakakolwiek umowa odrębna, w razie sprzeczności pomiędzy treścią Regulaminu oraz umowy odrębnej Strony związane są treścią umowy odrębnej — chyba że umowa odrębna stanowi inaczej.
 4. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy indywidualnymi ustaleniami Stron a treścią niniejszego Regulaminu pierwszeństwo mają indywidualne ustalenia pomiędzy Stronami.
 5. W związku z charakterem Usług Elektronicznych nie są one adresowane do osób będących konsumentami w rozumieniu art. 221 c., w związku z czym niniejszy Regulamin nie znajduje zastosowania do takich osób.

 

§2.

Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają, co następuje:

 1. Aplikacja mCoaching — przez „Aplikację mCoaching” należy rozumieć aplikację mCoaching — autorskie, oryginalne oprogramowanie z systemem operacyjnym iOS lub Android, działające na urządzeniach mobilnych (w szczególności na takich, jak smartfony i tablety), które Usługodawca oferuje Usługobiorcy i Użytkownikom w ramach posiadanej infrastruktury na potrzeby korzystania z jej funkcjonalności. Integralną część Aplikacji mCoaching stanowi Platforma mCoaching. Usługodawcy przysługują wszelkie prawa do przedmiotowego oprogramowania i może on udostępniać je do korzystania wedle własnego uznania;
 2. Arkusz kompetencji — przez „Arkusz kompetencji” należy rozumieć dostępny w Aplikacji mCoaching formularz, dotyczący konkretnego projektu rozwojowego oraz zawierający oceny poszczególnych kompetencji i zachowań Użytkownika;
 3. awaria — przez „awarię” należy rozumieć całkowite wstrzymanie działania Systemu Teleinformatycznego, zawieszanie się Systemu Teleinformatycznego całkowicie uniemożliwiające korzystanie z Systemu Teleinformatycznego lub inną przeszkodę całkowicie uniemożliwiającą prawidłowe korzystanie z Systemu Teleinformatycznego;
 4. błąd — przez „błąd” należy rozumieć nieprawidłowe funkcjonowanie Systemu Teleinformatycznego, które nie uniemożliwia całkowitego korzystania z Systemu Teleinformatycznego, jednak istotnie utrudnia korzystanie z Systemu Teleinformatycznego i obniża komfort korzystania z Systemu Teleinformatycznego;
 5. cennik— przez „cennik” należy rozumieć każdą informację, w której Usługodawca określa warunki i wysokość Opłat, a także innych należności, np. z tytułu kar umownych. Zmiana cennika nie oznacza zmiany Regulaminu;
 6. Czynności Coachingowe — przez „Czynności Coachingowe” należy rozumieć czynności związane z realizacją projektów rozwojowych, w szczególności polegające na:
  1. odsłuchiwaniu nagrań przesłanych przez Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji mCoaching;
  2. dokonywaniu oceny zachowań Użytkownika w oparciu o przedstawione nagrania;
  3. wypełnieniu arkuszy realizacji wymaganych zachowań Użytkownika;
  4. udzieleniu Użytkownikowi informacji zwrotnej oraz wskazówek lub zadań rozwojowych, które zmierzają do podniesienia i rozwinięcia kompetencji Użytkowników;
 1. formularz rejestracyjny — przez „formularz rejestracyjny” należy rozumieć formularz dostępny w Serwisie służący do rejestracji Usługobiorców,. Formularz rejestracyjny zawiera imię, nazwisko, ewentualnie firmę, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail;
 2. hasło — przez „hasło” należy rozumieć ciąg znaków używany do zabezpieczenia dostępu do Systemu Teleinformatycznego;
 3. know-how — przez „know-how” należy rozumieć pakiet informacji praktycznych, wynikających z doświadczenia i badań, które są niejawne, czyli nie są powszechnie znane lub łatwo dostępne; istotne, czyli ważne i użyteczne z punktu widzenia wytwarzania produktów; oraz zidentyfikowane, czyli opisane w wystarczająco zrozumiały sposób, aby można było sprawdzić, czy spełniają kryteria niejawności i istotności — zgodnie z definicją zawartą w art. 1 ust. 1 lit. i rozporządzenia Komisji (UE) nr 316/2014 z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień o transferze technologii (Dz. U. UE L z dnia 28 marca 2014 r.);
 4. Klient Usługobiorcy — przez „Klienta Usługobiorcy” należy rozumieć osobę, której Usługobiorca oferuje usługi związane z Czynnościami Coachingowymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;
 5. konto — przez „konto” należy rozumieć konto Administratora lub konto Użytkownika;
 6. konto Administratora — przez „konto Administratora” należy rozumieć indywidualny dostęp danego Usługobiorcy do Systemu Teleinformatycznego, określany adresem e-mail i hasłem, który umożliwia korzystanie z Systemu Teleinformatycznego w najszerszym zakresie i nie jest kontem Użytkownika;
 7. konto Użytkownika — przez „Konto Użytkownika” należy rozumieć indywidualny dostęp danego Użytkownika do Aplikacji mCoaching, określany adresem e-mail i hasłem, który umożliwia korzystanie z Systemów Teleinformatycznych — zgodnie z przypisaną rolą;
 8. okres testowy — przez „okres testowy” należy rozumieć czas, przez jaki Usługodawca umożliwia Usługobiorcy i Użytkownikom korzystanie z Aplikacji mCoaching w celu wypróbowania jej funkcjonalności oraz przydatności, bez konieczności uiszczania jakichkolwiek Opłat. Jeżeli Strony nie postanowią inaczej, okres testowy wynosi 14 (słownie: czternaście) dni. Każdemu Usługobiorcy przysługuje jeden okres testowy;
 9. Opłata — przez „Opłatę” należy rozumieć wynagrodzenie należne Usługodawcy z tytułu świadczenia przez niego Usług Elektronicznych o charakterze odpłatnym, a także udostępniania Aplikacji mCoaching do korzystania, zgodnie z indywidualnymi ustaleniami Stron lub ustalonym cennikiem;
 10. Pakiet — przez „Pakiet” należy rozumieć zintegrowany zespół funkcjonalności udostępniany Usługobiorcy w ramach Aplikacji mCoaching za odpowiednią Opłatą oraz zgodny z wyborem i potrzebami Usługobiorcy. Usługodawca udostępnia następujące Pakiety: „Trener”, „Trener+”, „SMART”, „Pro” oraz „Corpo”;
 11. Platforma mCoaching — przez „Platformę mCoaching” należy rozumieć stronę internetową dostępną pod adresem https://pro.mcoaching.pl, prowadzoną przez Usługodawcę, która zapewnia Usługobiorcy pełny wgląd w stan prowadzonych projektów rozwojowych, w tym m.in. w raporty i statystyki;
 12. projekt rozwojowy — przez „projekt rozwojowy” należy rozumieć kompleksowy zespół czynności, w szczególności Czynności Coachingowych, podejmowanych w stosunku do Użytkownika z udziałem Trenera oraz ewentualnie innych Użytkowników, które mają prowadzić do oczekiwanego rozwoju kompetencji Użytkownika, zgodnie z przyjętymi założeniami oraz celami;
 13. rola — przez „rolę” należy rozumieć zespół uprawnień nadawany Użytkownikom przez Usługodawcę, Usługobiorcę lub Trenera w Aplikacji mCoaching; istnieje możliwość nadania następujących ról: Trener, Menadżer, Członek HR lub Użytkownik;
 14. Serwis — przez „Serwis” należy rozumieć stronę internetową administrowaną przez Usługodawcę, która jest dostępna pod adresem www.mcoaching.pl;
 15. Strony — przez „Strony” należy rozumieć Usługodawcę oraz Usługobiorcę;
 16. System Teleinformatyczny — przez „System Teleinformatyczny” należy rozumieć Aplikację mCoaching lub Serwis;
 17. tajemnica przedsiębiorstwa — przez „tajemnicę przedsiębiorstwa” należy rozumieć informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi (Strony) podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności — zgodnie z definicją zawartą w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz.U. 2019 poz. 1010, z późn. zm.);
 18. Token — przez „Token” należy rozumieć wirtualny identyfikator karty, umożliwiający przypisanie do indywidualnego Usługobiorcy unikalnego identyfikatora, za pomocą którego Usługobiorca cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Usługodawcy;
 19. Trener — przez „Trenera” należy rozumieć osobę fizyczną, która wykonuje Czynności Coachingowe w ramach projektów rozwojowych. Trener może wykonywać Czynności Coachingowe we własnym imieniu lub zostać zatrudniony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę. W Aplikacji mCoaching Trener ma przypisaną rolę „Trener”;
 20. Umowa — przez „Umowę” należy rozumieć Umowę Coachingową lub Umowę o Usługi Elektroniczne, w tym Umowę Testową;
 21. Umowa Coachingowa — przez „Umowę Coachingową” należy rozumieć odrębną umowę o wykonywanie Czynności Coachingowych przez Trenera zatrudnionego przez Usługodawcę, która jest zawierana pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą na potrzeby realizacji projektów rozwojowych u Usługobiorcy i w odniesieniu do osób przez niego zatrudnionych;
 22. Umowa o Usługi Elektroniczne — przez „Umowę o Usługi Elektroniczne” należy rozumieć umowę o udostępnienie Aplikacji mCoaching do korzystania przez Usługobiorcę, która jest zawierana pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą w związku z zakupem Pakietu na potrzeby korzystania z Aplikacji mCoaching, lub umowę zawieraną pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą na potrzeby korzystania z Serwisu i dostępnych Usług Elektronicznych — w zależności od przedmiotu Usług Elektronicznych;
 23. Umowa Testowa — przez „Umowę Testową” należy rozumieć rodzaj czasowej Umowy o Usługi Elektroniczne, tj. umowę o udostępnienie Aplikacji mCoaching do korzystania przez Usługobiorcę, która jest zawierana pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą w celu wypróbowania przez Usługobiorcę funkcjonalności w okresie testowym;
 24. Usługi Elektroniczne — przez „Usługi Elektroniczne” należy rozumieć wszelkie czynności, odpłatne i nieodpłatne, które są świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy w ramach danego Systemu Teleinformatycznego, polegające w szczególności na:
  1. udostępnieniu Systemu Teleinformatycznego do korzystania, w szczególności w postaci Aplikacji mCoaching;
  2. założeniu i utrzymywaniu kont (o ile jest to przedmiotem Umowy);
  3. przesyłaniu newslettera;
  4. udostępnianiu zasobów Serwisu.

  Usługi w rozumieniu niniejszego Regulaminu nie obejmują Czynności Coachingowych wykonywanych przez Usługodawcę, które mogą być przedmiotem odrębnej Umowy Coachingowej;

 1. Usługobiorca — przez „Usługobiorcę” należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, posiadającą zdolność prawną, prowadzącą działalność gospodarczą, która zawiera Umowę z Usługodawcą. Usługobiorca może być jednocześnie:
  1. Użytkownikiem Serwisu;
  2. Trenerem, który korzysta z Aplikacji mCoaching na potrzeby wykonywania Czynności Coachingowych dla Klientów Usługobiorcy;
 2. Usługodawca — przez „Usługodawcę” należy rozumieć 4Skills Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonce przy ul. Ossowskiej 35/2, 05-220 Zielonka, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000854959, posługującą się numerem NIP: 1251708607 oraz REGON: 38678448800000, która realizuje Umowę z Usługobiorcą;
 3. usterka — przez „usterkę” należy rozumieć każde nieprawidłowe działanie Systemu Teleinformatycznego, które nie jest ani awarią, ani błędem;
 4. Użytkownik — przez „Użytkownika” należy rozumieć każdą osobę fizyczną korzystającą z Systemów Teleinformatycznych, w szczególności biorącą udział w projekcie rozwojowym;
 5. wsparcie techniczne — przez „wsparcie techniczne” należy rozumieć pomoc, która jest udzielana Użytkownikom przez Usługodawcę w zakresie korzystania z Systemu Teleinformatycznego, obejmująca zdalne wsparcie oraz niezbędne instrukcje i porady w przedmiocie obsługi technicznej i informatycznej;
 6. zdarzenie — przez „zdarzenie” należy rozumieć awarię, błąd lub usterkę w ramach Systemu Teleinformatycznego;
 7. zespół funkcjonalności — przez „zespół funkcjonalności” należy rozumieć zespół określonych pojedynczych operacji, które możliwe są do wykonania w ramach danego Pakietu.
 
[ROZDZIAŁ II: PRZEDMIOT I ZAWARCIE UMOWY]

 §3.

Zawarcie Umowy — zasady ogólne

 1. Umowy zawierane pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą stanowią w szczególności umowy o świadczenie usług w rozumieniu art. 750 k.c. w związku z art. 734 § 1 k.c. oraz art. 2 pkt 4 u.ś.u.d.e. — na potrzeby korzystania z Systemów Teleinformatycznych.
 2. Umowa zawierana jest pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą. Na tej podstawie z Systemów Teleinformatycznych mogą korzystać również Trenerzy i Użytkownicy w zakresie oznaczonym w Regulaminie. Usługobiorca gwarantuje, że Trenerzy i Użytkownicy będą korzystać z Systemów Teleinformatycznych zgodnie z niniejszym Regulaminem, a ponadto ponosi pełną odpowiedzialność za ich działania i zaniechania.
 3. Przed zawarciem Umowy Usługobiorca jest zobowiązany zapoznać się z informacjami Usługodawcy na temat Systemu Teleinformatycznego, minimalnymi wymaganiami technicznymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu i innymi warunkami. Zawierając Umowę, Usługodawca przyjmuje, że Usługobiorca dopełnił powyższych wymagań.
 4. Każdy Usługobiorca przed zawarciem Umowy ma zapewnioną nieodpłatną możliwość zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca, lub przy użyciu innych środków.
 5. Usługobiorca jest związany postanowieniami Regulaminu, jeżeli został mu udostępniony w sposób opisany w ust. 4.
 6. Jakiekolwiek informacje dotyczące świadczenia Usług Elektronicznych lub Usług Coachingowych, które są zawarte na stronach internetowych Usługodawcy lub rozpowszechniane za pośrednictwem innych kanałów komunikacyjnych (np. mediów społecznościowych), nie stanowią oferty w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego, lecz ewentualnie zaproszenie do zawarcia Umowy.

 

§4.

Przedmiot Umowy o Usługi Elektroniczne i jej zawarcie

 1. Przedmiotem Umowy o Usługi Elektroniczne, która dotyczy Serwisu, jest zapewnienie Usługobiorcy dostępu do Serwisu oraz świadczenie Usług Elektronicznych o charakterze nieodpłatnym w ramach Serwisu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W ramach Serwisu Usługodawca oferuje nieodpłatne Usługi Elektroniczne w postaci:
  1. dostępu do Serwisu;
  2. zapoznania się Użytkownika Serwisu z zakresem działań Usługodawcy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;
  3. przesyłania newslettera.
 2. Zawarcie Umowy o Usługi Elektroniczne dotyczące Serwisu jest niezbędne do korzystania przez Użytkownika z zawartości Serwisu i następuje z chwilą otwarcia strony internetowej Serwisu.
 3. Przedmiotem Umowy o Usługi Elektroniczne, która dotyczy udostępnienia Usługobiorcy Aplikacji mCoaching, jest przekazanie Aplikacji mCoaching do korzystania przez Usługobiorcę — w ramach wybranego Pakietu lub na zasadach indywidualnie ustalonych z Usługobiorcą.
 4. W ramach Umowy o Usługi Elektroniczne dotyczącej korzystania z Aplikacji mCoaching Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorcy związanych z Aplikacją mCoaching, a Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z Usług Elektronicznych zgodnie z przeznaczeniem i na zasadach przewidzianych w Regulaminie, a także do uiszczenia określonych Opłat za korzystanie z Usług Elektronicznych.
 5. Zawarcie Umowy o Usługi Elektroniczne dotyczącej Aplikacji mCoaching może nastąpić:
  1. za pośrednictwem Serwisu;
  2. poza Serwisem — w szczególności po przeprowadzeniu indywidualnych negocjacji pomiędzy Stronami.
 6. Zawarcie Umowy o Usługi Elektroniczne dotyczącej Aplikacji mCoaching za pośrednictwem Serwisu następuje poprzez nabycie przez Usługobiorcę Pakietu spośród Pakietów, które są dostępne w Serwisie, na zasadach opisanych poniżej:
  1. Usługodawca prezentuje w Serwisie Pakiety i umożliwia ich nabycie, podając nazwę Pakietu, zespoły funkcjonalności, które są dostępne w ramach Pakietu, oraz wysokość Opłat;
  2. Usługobiorca ma możliwość nabycia odpowiadającego mu Pakietu w zakładce „Sklep” lub zakładki o podobnym tytule;
  3. W celu nabycia Pakietu, Usługobiorca jest zobowiązany założyć konto Usługobiorcy za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego w zakładce „Zamówienie” po dodaniu Pakietu do koszyka;
  4. Po skompletowaniu zawartości koszyka Usługobiorca przechodzi na stronę podsumowującą zamówienie, na której powinien wskazać:
   • dane do zamówienia;
   • dane do faktury;
   • metodę płatności (płatność za pośrednictwem operatora szybkich płatności PayU lub PayPal);
  5. Zawarcie Umowy o Usługi Elektroniczne następuje z chwilą zatwierdzenia zamówienia;
  6. Po złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności Usługobiorca otrzyma wiadomość elektroniczną na podany adres e-mail, w którym pojawią się szczegóły dotyczące zamówienia i dalsze instrukcje postępowania, zgodnie z wybranym Pakietem.
 7. Zawarcie Umowy o Usługi Elektroniczne dotyczącej Aplikacji mCoaching poza Serwisem następuje po sporządzeniu przez Usługodawcę indywidualnej oferty dla Usługobiorcy lub po przeprowadzeniu negocjacji pomiędzy Stronami na potrzeby świadczenia Usług Elektronicznych. W takim przypadku Strony zawierają zindywidualizowaną Umowy o Usługi Elektroniczne dotyczącą Aplikacji mCoaching, natomiast niniejszy Regulamin stanowi jej integralną część.

 

§5.

Przedmiot Umowy Coachingowej

 1. W przypadku, w którym Usługodawca świadczy we własnym imieniu Czynności Coachingowe na rzecz Usługobiorcy, czynności te są przedmiotem odrębnej Umowy Coachingowej, której integralną częścią jest niniejszy Regulamin.
 2. W zakresie wynikającym z Umowy Coachingową Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorcy dotyczących Aplikacji mCoaching, a Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z Usług Elektronicznych zgodnie z przeznaczeniem i na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie, a także do uiszczenia określonej Opłaty za korzystanie z Usług Elektronicznych.
 3. W przypadku Umowy Coachingowej zobowiązania wynikające z niniejszego Regulaminu mają charakter akcesoryjny w stosunku do Umowy Coachingowej i dzielą los Umowy Coachingowej.
 4. W przypadku, gdy Strony zamierzają współpracować na podstawie Umowy Coachingowej, na potrzeby korzystania z Aplikacji mCoaching konieczne jest:
  1. zawarcie Umowy Coachingowej z Usługodawcą;
  2. włączenie niniejszego Regulaminu do Umowy Coachingowej.
 5. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych w ramach Umowy Coachingowej zostaje zawarta z chwilą określoną w Umowie Coachingowej.

 

§6.

Zawarcie Umowy Testowej

 1. Przed zawarciem odpłatnej Umowy Coachingowej lub odpłatnej Umowy o Usługi Elektroniczne dotyczącej Aplikacji mCoaching Usługodawca oferuje możliwość zawarcia Umowy Testowej.
 2. Zawarcie Umowy Testowej w związku z Umową Coachingową następuje na zasadach przewidzianych w Umowie Coachingowej.
 3. Zawarcie Umowy Testowej w związku z Umową o Usługi Elektroniczne następuje poprzez:
  1. założenie konta Administratora w ramach Serwisu;
  2. akceptację Regulaminu.
 4. Umowa Testowa zostaje zawarta z chwilą dopełnienia czynności wskazanych w ust. 2 lub ust. 3.
 
[ROZDZIAŁ III: KORZYSTANIE Z SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH]

§7.

Wymagania techniczne dotyczące Systemów Teleinformatycznych

 1. Przed zawarciem Umowy Usługobiorca jest zobowiązany sprawdzić, czy Użytkownicy spełniają minimalne wymagania techniczne, o których mowa w ust. 2-4.
 2. Do korzystania z Aplikacji mCoaching wymagane jest co najmniej:
  1. posiadanie systemu Android w wersji minimum 6.0 lub system iOS w wersji minimum 11.0;
  2. pobranie bezpłatnej Aplikacji mCoaching poprzez internetowy sklep Google Play (dla urządzeń z systemem Android) lub App Store (dla urządzeń Apple z systemem iOS);
  3. stały dostęp do Internetu;
  4. funkcja nagrywania plików dźwiękowych w urządzeniu mobilnym;
  5. aktywna skrzynka e-mail.
 3. Do korzystania z Platformy mCoaching wymagane jest co najmniej:
  1. stały dostęp do Internetu;
  2. przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Mozilla, Chrome, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript, CSS, HTML5 oraz cookies;
  3. aktywna skrzynka e-mail.
 4. Do korzystania z Serwisu wymagane jest:
  1. stały dostęp do internetu;
  2. aktualna i poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies (Internet Explorer, Mozilla, Chrome, Opera, Safari);
  3. aktywne konto poczty elektronicznej;
 5. Jeżeli na potrzeby korzystania z Systemów Teleinformatycznych lub ich poszczególnych funkcjonalności konieczne będzie spełnienie przez Użytkownika dodatkowych wymagań technicznych — innych niż wskazane w ust. 2-4 — Usługodawca poinformuje o tym Usługobiorcę przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Teleinformatycznego.
 6. Usługodawca informuje, że korzystanie z Aplikacji mCoaching w sposób niezakłócony jest możliwe wyłącznie w ramach najnowszej wersji Aplikacji mCoaching, tj. uaktualnianej przez Użytkownika zgodnie z aktualizacjami przygotowywanymi przez Usługodawcę. W przypadku zaniechania przez Użytkownika tego obowiązku Usługodawca nie jest w stanie zagwarantować, że Aplikacja mCoaching będzie funkcjonowała prawidłowo.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość działania Systemów Teleinformatycznych na urządzeniach Użytkownika, jeżeli ich wadliwe działanie wynika wyłącznie z przyczyn leżących po stronie Użytkownika w związku z niespełnieniem przez nich wymagań technicznych, o których mowa w ust. 2-5, w szczególności w postaci użycia niewłaściwego urządzenia, niewłaściwej przeglądarki, błędnej konfiguracji lub innych przyczyn technicznych leżących po stronie Użytkownika.

 

§8.

Charakter, przeznaczenie i rozwój Systemów Teleinformatycznych

 1. Aplikacja mCoaching (wraz z Platformą mCoaching) zostały stworzone w celu sprawdzenia kompetencji w realnym środowisku zawodowym oraz planowania na tej podstawie działań rozwojowych dla wzmocnienia umiejętności Użytkowników, które są pożądane na zajmowanych przez nich stanowiskach.
 2. Korzystanie z Aplikacji mCoaching jest możliwe wyłącznie na podstawie zawartej z Usługodawcą Umowy o Usługi Elektroniczne.
 3. Korzystanie z Aplikacji mCoaching, w zakresie wynikającym z przypisanej roli i przypisanych uprawnień, umożliwia Usługobiorcom i Użytkownikom:
  1. dostęp do Aplikacji mCoaching;
  2. posiadanie konta w celu korzystania z określonych funkcjonalności Aplikacji mCoaching;
  3. możliwość prowadzenia projektu rozwojowego;
  4. realizowanie zadań rozwojowych w ramach projektów rozwojowych;
  5. monitorowanie postępów Użytkowników oraz wgląd w realizację projektu rozwojowego;
  6. wysłanie za pośrednictwem Aplikacji mCoaching nagranej rozmowy do Trenera;
  7. odsłuchanie komentarzy Trenera na temat nagranej rozmowy oraz wgląd w informację zwrotną na temat realizowanych działań, obszarów kompetencyjnych, wskazówek i działań rozwojowych;
  8. sprawdzenie raportów i statystyk dotyczących Użytkowników;
  9. sprawdzenie swojego poziomu realizacji i statystyk oraz dostęp do raportów zamieszczonych w Aplikacji mCoaching;
  10. dostęp do Arkuszy kompetencji;
  11. dostęp do nagrań;
  12. dostęp do raportów na temat Użytkowników, które są zamieszczone na Platformie mCoaching;
  13. aktualizacje danych osobowych;
  14. kontakt z Usługodawcą przy pomocy poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego;
  15. zapoznanie się z ofertą Usług Elektronicznych, które świadczy Usługodawca;
  16. zgłaszanie zdarzeń związanych z Aplikacją mCoaching;
 4. Z uwagi na to, że Systemy Teleinformatyczne stanowią systemy teleinformatyczne Usługodawcy, Usługodawca może prowadzić prace techniczne i informatyczne, które będą miały na celu rozwój Systemów Teleinformatycznych oraz zapewnienie świadczenia Usług Elektronicznych na jak najwyższym poziomie.
 5. W ramach rozwoju Systemów Teleinformatycznych, zgodnie z ust. 4, Usługodawca może w szczególności dodawać nowe funkcjonalności oraz zmieniać lub usuwać istniejące funkcjonalności w ramach danego Systemu Teleinformatycznego.
 6. W przypadku, gdy Usługodawca będzie miał zamiar wycofać System Teleinformatyczny (w całości lub części) lub zastąpić go innymi, w miarę istniejących możliwości poinformuje Usługobiorcę o tym zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

§9.

Pakiety udostępniane w ramach Usług Elektronicznych

 1. Usługodawca w ramach dostępnych Usług Elektronicznych udostępnia Usługobiorcy Pakiety do wyboru.
 2. Każdy Pakiet udostępniany jest za odpowiednią Opłatą, zgodną z ustalonym cennikiem lub indywidualnymi ustaleniami Stron.
 3. Usługobiorca przed zawarciem odpłatnej Umowy o Usługi Elektroniczne jest zobowiązany do wyboru odpowiedniego Pakietu w zależności od określonych potrzeb Usługobiorcy.
 4. Usługodawca udostępnia następujące funkcjonalności w ramach Pakietów:
Nazwa PakietuLiczba Kont Administratora

Liczba Kont Użytkowników

Liczb kont Użytkowników o roli TrenerLiczba pozostałych kont Użytkowników
a) Trener1 (jedno)1 (jedno)nie więcej niż 10 (dziesięć)
b) Trener+1 (jedno)1 (jedno)nie więcej niż 25 (dwadzieścia pięć)
c) SMART1 (jedno)5 (pięć)nie więcej niż 50 (pięćdziesiąt)
d)  Pro1 (jedno)10 (dziesięć)nie więcej niż 150 (sto pięćdziesiąt)
e) Corpo1 (jedno)40 (czterdzieści)nie więcej niż 400 (czterysta)
 1. W każdym Pakiecie Usługodawca udostępnia określony zespół funkcjonalności, w ramach którego do projektu rozwojowego dostęp mają Użytkownicy o nadanych rolach. Ponadto Pakiet zawiera określoną liczbę Arkuszy kompetencji w ramach projektu rozwojowego.
 2. Szczegółowy wykaz dostępnych zespołów funkcjonalności w ramach wybranego przez Usługobiorcę Pakietu udostępniany jest przez Usługodawcę w Serwisie lub w ramach indywidualnych ustaleń z Usługobiorcą.

 

§10.

Konto Administratora

 1. Na potrzeby korzystania z Aplikacji mCoaching niezbędne jest utworzenie konta Administratora, które w każdym przypadku jest tworzone przez Usługodawcę. W przypadku Umowy Coachingowej Administratorem jest Usługodawca.
 2. Po zawarciu Umowy o Usługi Elektroniczne, dotyczącej Aplikacji mCoaching, Usługodawca tworzy konto Administratora, a następnie przesyła potwierdzenie utworzenia konta Administratora wraz z hasłem do konta Administratora na podany adres e-mail — najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy o Usługi Elektroniczne.
 3. Po utworzeniu konta Administratora Usługobiorca otrzymuje dostęp do jego funkcjonalności, w szczególności do funkcjonalności umożliwiających korzystanie z Usług Elektronicznych.
 4. Usługobiorca loguje się na stronie https://pro.mcoaching.pl poprzez wpisanie swojego adresu e-mail jako loginu oraz hasła otrzymanego od Usługodawcy.
 5. Usługobiorca może dokonać blokady konta Administratora lub je usunąć w przypadkach określonych w 26

 

§11.

Konto Użytkownika

 1. Na potrzeby rozpoczęcia realizacji projektów rozwojowych niezbędne jest utworzenie kont Użytkowników — w liczbie wynikającej z Pakietu wybranego przez Usługobiorcę w ramach Umowy lub ustalonej indywidualnie z Usługobiorcą w ramach Umowy.
 2. W zależności od treści Umowy o Usługi Elektroniczne konta Użytkowników mogą być tworzone:
  1. przez Usługodawcę — w takim przypadku Usługodawca tworzy konta Użytkowników najpóźniej w terminie 3 (słownie: trzech) dni od dnia otrzymania listy Użytkowników przekazaną przez Usługobiorcę. Dotyczy to wyłącznie sytuacji, gdy Usługodawca zawarł z Usługobiorcą odrębną Umowę Coachingową, lub
  2. przez Usługobiorcę — w takim przypadku Usługodawca nie tworzy kont Użytkowników, zaś wszelkie czynności z tym związane obciążają Usługobiorcę. Dotyczy to każdego przypadku, gdy Usługodawca nie zawarł odrębnej Umowy Coachingowej z Usługobiorcą. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poprawność i kompletność kont Użytkowników tworzonych przez Usługobiorcę.
 3. W przypadku, gdy obowiązek utworzenia kont Użytkowników zgodnie z Umową spoczywa na Usługodawcy, Usługobiorca jest zobowiązany dostarczyć Usługobiorcy listę Użytkowników w postaci zaszyfrowanego pliku na adres e-mail wskazany przez Usługodawcę, przy czym dostarczenie listy Użytkowników powinno nastąpić nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy. W przypadku, gdy Usługobiorca będzie pozostawał w opóźnieniu z realizacją tego obowiązku, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania przez Usługobiorcę z Usług Elektronicznych zgodnie z przeznaczeniem, jak również za wszelkie skutki z tego wynikające.
 4. Po utworzeniu konta Użytkownika Użytkownik uzyskuje potwierdzenie utworzenia konta Użytkownika wraz z hasłem do konta Użytkownika na podany adres e-mail.
 5. Po utworzeniu konta Użytkownika Użytkownik otrzymuje dostęp do jego funkcjonalności, w szczególności do funkcjonalności umożliwiających korzystanie z Aplikacji mCoaching.
 6. W celu skorzystania z Aplikacji mCoaching Użytkownik pobiera Aplikację mCoaching poprzez internetowy sklep Google Play (dla urządzeń z systemem Android) lub App Store (dla urządzeń Apple z systemem IOS). Pobranie i zainstalowanie Aplikacji mCoaching na urządzeniu mobilnym jest bezpłatne dla każdego Użytkownika.
 7. Po zainstalowaniu Aplikacji mCoaching w celu zalogowania się Użytkownik używa swojego adresu e-mail jako loginu oraz korzysta z hasła wskazanego w ust. 4. Po pierwszym logowaniu każdy Użytkownik jest zobowiązany zmienić hasło.
 8. Usługodawca może dokonać blokady konta Uczestnika lub je usunąć w przypadkach określonych w § 26.

 

[ROZDZIAŁ IV: ZASADY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH]

 

§12.

Zasady korzystania z Systemów Teleinformatycznych 

 1. Każdy Usługobiorca i Użytkownik jest odpowiedzialny za zabezpieczenie danych do logowania, w tym hasła, przed udostępnieniem ich osobom nieuprawnionym.
 2. Przekazywanie hasła osobom nieuprawnionym jest bezwzględnie zabronione. Udostępnienie hasła osobom nieuprawnionym może przyczynić się do naruszenia bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych oraz świadczenia Usług Elektronicznych przez Usługodawcę, w związku z czym stwierdzenie przez Usługodawcę, że wskazane dane są w posiadaniu osoby nieuprawnionej może skutkować blokadą Usług Elektronicznych, w tym blokadą konta.
 3. W przypadku, gdy Usługobiorca lub Użytkownik stwierdzi, że dane do logowania, w tym hasło, mogły zostać przejęte przez osobę nieuprawnioną, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Usługodawcę. Usługodawca po otrzymaniu zawiadomienia może dokonać blokady konta. Po dokonaniu blokady ponowny dostęp do Systemu Teleinformatycznego będzie możliwy po zmianie hasła przez Usługobiorcę lub Użytkownika i ewentualnym dokonaniu czynności uwierzytelniających, przewidzianych przez Usługodawcę w ramach procedur bezpieczeństwa — zgodnie z informacjami podanymi przez Usługodawcę.
 4. Usługobiorcy i Użytkownicy, pod rygorem natychmiastowego rozwiązania Umowy z winy Usługobiorcy, nie mogą korzystać z Systemów Teleinformatycznych:
  1. w sposób niezgodny z ich charakterem i przeznaczeniem;
  2. w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego lub czynu niedozwolonego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;
  3. w sposób godzący w integralność systemu informatycznego Usługodawcy.
 5. Usługobiorcy i Użytkownicy nie mogą podejmować działań mających na celu zapoznanie się z danymi dostępowymi, w tym loginami i hasłami, innych usługobiorców i użytkowników.

 

§13.

Zasady korzystania z Aplikacji mCoaching 

Korzystanie z Aplikacji mCoaching na potrzeby realizacji projektów rozwojowych odbywa się w następujący sposób:

 1. Użytkownik, po uprzednim wyrażeniu zgody przez klienta, nagrywa realną rozmowę z klientem w czasie wykonywania pracy;
 2. po zakończeniu nagrywania, za pomocą Aplikacji mCoaching, Użytkownik wysyła nagraną rozmowę do Trenera;
 3. po otrzymaniu nagrania Trener odsłuchuje rozmowę, a następnie nagrywa ocenę przedstawionego zachowania Użytkownika oraz wypełnia arkusz realizacji wymaganych zachowań Użytkownika — Trener przekazuje Użytkownikowi wskazówki, które powinien zastosować w przyszłości przy kolejnych działaniach o podobnym charakterze;
 4. Użytkownik odsłuchuje nagranie przesłane przez Trenera oraz sprawdza Arkusz kompetencji, statystki i poziom realizacji swoich zachowań;
 5. Usługobiorca (oraz inne osoby posiadające odpowiednie uprawnienia w ramach Aplikacji mCoaching) może kontrolować realizację projektów rozwojowych i postępy Użytkowników — Usługobiorca może odsłuchiwać nagrania Użytkowników oraz Trenerów, a także przeglądać Arkusze kompetencji, raporty dotyczące konkretnych Użytkowników, raport zbiorczy, statystyki etc.

 

§14.

Bezpieczeństwo i zagrożenia

 1. Usługodawca świadczy Usługi Elektroniczne z zachowaniem wysokiej klasy standardów bezpieczeństwa, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do danych i informacji przetwarzanych w ramach świadczenia i korzystania z Usług Elektronicznych.
 2. Pomimo podejmowania przez Usługodawcę środków, o których mowa w ust. 1, Usługobiorcy i Użytkownicy powinni posiadać wiedzę na temat potencjalnych zagrożeń — mimo stosowania przez Usługodawcę środków zabezpieczających Systemy Teleinformatyczne Usługodawcy przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.
 3. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci internetowej należą takie zagrożenia, jak: złośliwe oprogramowanie; wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery; programy szpiegujące; phishing; włamania do systemów teleinformatycznych.
 4. Usługobiorcy i Użytkownicy, aby uniknąć zagrożeń, o których mowa w ust. 3, powinni zaopatrzyć komputer i inne urządzenia, które wykorzystują, podłączając się do sieci Internet, w środki bezpieczeństwa adekwatne do zagrożeń. W szczególności może to polegać na instalacji programu antywirusowego, włączeniu zapory sieciowej, używaniu narzędzi szyfrujących, aktualizacji używanego oprogramowania.

 

 
[ROZDZIAŁ V: PRZERWY W DZIAŁANIU SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH ORAZ PROCEDURA ZGŁOSZEŃ]

§15.

Prace serwisowe i konserwacyjne 

 1. Usługodawca zapewnia dostęp do Systemów Teleinformatycznych przez 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu i prawie wszystkie dni w roku, przy czym dostęp ten może ulec ograniczeniu w przypadku:
  1. awarii lub błędów;
  2. prac konserwacyjnych oraz mających na celu modyfikację Systemów Teleinformatycznych, serwerów etc.;
  3. wystąpienia siły wyższej;
  4. działań osób trzecich, w tym ingerencji osób trzecich w działanie Systemu Teleinformatycznego;
  5. innych zdarzeń, niezależnych od Usługodawcy.
 2. Usługodawca będzie informował Usługobiorcę z odpowiednim wyprzedzeniem, wynoszącym co najmniej 3 (słownie: trzy) dni, o zamiarze prowadzenia prac serwisowych i konserwacyjnych, o których mowa w ust. 1 lit. b, jeżeli prace te będą miały charakter istotny i będą wymagały dłuższego czasu. Usługodawca będzie się starał, aby prace te odbywały się w godzinach nocnych, w weekendy oraz dni wolne od pracy.
 3. Prace serwisowe i konserwacyjne, o których mowa w ust. 2, nie mogą trwać jednorazowo dłużej niż 12 (słownie: dwanaście) godzin.
 4. Usługodawca nie ma wpływu na prowadzenie prac serwisowych i konserwacyjnych przez zewnętrznych dostawców oprogramowania i usług.

 

§16.

Wsparcie techniczne

 1. Usługodawca zapewnia Usługobiorcy oraz Użytkownikom, wsparci­­­­e techniczne na potrzeby korzystania z Systemów Teleinformatycznych — w rozsądnych granicach.
 2. Wsparcie techniczne nie obejmuje czynności serwisowych, konserwacyjnych, naprawczych lub innych czynności o charakterze informatycznym, które powinny być wykonywane na infrastrukturze Usługobiorcy lub Użytkowników — w szczególności w siedzibie Usługobiorcy.
 3. Wsparcie techniczne jest świadczone w dni robocze, w godzinach roboczych — wyłącznie w sposób zdalny.
 4. Przed skorzystaniem ze wsparcia technicznego Usługobiorca lub Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z informacjami zawartymi w zakładce https://www.mcoaching.pl/wiedza-i-wsparcie/centrum-wsparcia/
 5. Aby skorzystać ze wsparcia technicznego, Usługobiorca lub Użytkownicy powinni przekazać opis problemu Usługodawcy — za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pomoc@mcoaching.pl lub za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności w ramach Systemu Teleinformatycznego (o ile taka funkcjonalność zostanie wprowadzona).
 6. Przyjęcie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5, zostanie potwierdzone przez Usługodawcę poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

 

§17.

Procedura zgłoszeń i ich rozpatrywania

 1. Zgłoszenia dotyczące zdarzeń mogą być przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pomoc@mcoaching.pl lub za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności w ramach Systemu Teleinformatycznego (o ile taka funkcjonalność zostanie wprowadzona).
 2. Usługodawca domniemywa, że zgłoszenie pochodzi od osoby uprawnionej do korzystania z Systemu Teleinformatycznego, tj. od Usługobiorcy lub Użytkownika.
 3. W przypadku zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej awarii, błędu lub usterki, a także, w razie konieczności, załączniki w formie plików. Usługodawca zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych wyjaśnień lub zrekonstruowania problemu w inny sposób, który uzna za stosowny. Osoba poproszona o udzielenie wyjaśnień lub inne czynności jest zobowiązana pomóc Usługodawcy w rozwiązywaniu zgłoszonej kwestii wedle swojej najlepszej wiedzy i bez zbędnej zwłoki.
 4. Po dokonaniu zgłoszenia Usługodawca dokonuje jego szczegółowej analizy w najbliższych dniach roboczych i w godzinach roboczych, które przypadają po zgłoszeniu, a następnie podejmuje decyzję w przedmiocie podjęcia właściwych czynności, polegających w szczególności na:
  1. odmowie rozpatrzenia zgłoszenia Usługobiorcy lub Użytkownika jako bezzasadnego, bezprzedmiotowego lub niezgodnego z Regulaminem;
  2. przystąpieniu do obsługi zdarzenia;
  3. zastosowaniu obejścia, jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia szybkiej naprawy;
  4. udzieleniu wsparcia technicznego — w sposób dogodny dla Usługobiorcy lub Użytkownika.
 5. W przypadku zgłoszenia zdarzenia, po przeprowadzeniu analizy zgodnie z ust. 4, Usługodawca jest zobowiązany podać Usługobiorcy lub Użytkownikowi informację o planowanych działaniach.
 6. Ustala się następujące okresy podejmowania działań w dniach roboczych i godzinach roboczych:

 

KategoriaCzas reakcjiCzas obejściaCzas naprawy
Awariagodziny8  godzin72  godziny
Błąd4 godziny7 dniCzas ustala Usługodawca adekwatnie do sytuacji
Usterka4 godziny21 dniCzas ustala Usługodawca adekwatnie do sytuacji
 1. Usługodawca ma prawo do ingerencji w strukturę danych, ustawienia Usług Elektronicznych oraz uprawnienia Usługobiorcy oraz Użytkowników, jeżeli jest to konieczne do obsługi zdarzenia.
 2. Po rozpatrzeniu zgłoszenia i ewentualnym wyeliminowaniu stwierdzonego problemu Usługodawca niezwłocznie powiadamia Usługobiorcę lub Użytkownika.
 3. Inne zgłoszenia niż wymienione w ust. 1, związane na przykład z płatnościami, wystawianiem faktur, rozliczeniami, wymagają zgłoszenia na adres e-mail info@mcoaching.pl lub za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności w ramach Systemu Teleinformatycznego (o ile taka funkcjonalność zostanie wprowadzona).
 4. Usługodawca zastrzega, że nie ma obowiązku wprowadzania w Systemach Teleinformatycznych wszelkich zmian zgłaszanych przez Usługobiorcę lub Użytkowników, w szczególności zmian dotyczących funkcjonalności, optymalizacji działania Systemów Teleinformatycznych innych modyfikacji o istotnym charakterze.
 
[ROZDZIAŁ VI: PRAWA I OBOWIĄZKI STRON]

§18.

Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. W ramach Umowy Usługodawca zobowiązuje się:
  1. świadczyć Usługi Elektroniczne z należytą starannością na zasadach przewidzianych w Umowie;
  2. informować Usługobiorcę o istotnych okolicznościach związanych z korzystaniem z Usług Elektronicznych (np. o wycofaniu funkcjonalności);
  3. udzielać Usługobiorcy oraz Użytkownikom informacji dotyczących korzystania z Usług Elektronicznych, w tym z Systemów Teleinformatycznych;
  4. zapewniać dostęp do kont i związanych z nimi danych, informacji, nagrań etc.;
  5. podejmować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Systemów Teleinformatycznych przed utratą, uszkodzeniem oraz nieautoryzowanym dostępem do nich lub ich wykorzystaniem;
  6. udzielać Usługobiorcy oraz Użytkownikom wsparcia technicznego;
  7. obsługiwać Usługobiorcę lub Użytkowników w dniach i godzinach roboczych.
 2. Usługodawca ma prawo do:
  1. informowania Usługobiorców oraz Użytkowników, drogą elektroniczną, o nowych funkcjonalnościach lub ważnych powiadomieniach związanych z Usługami Elektronicznymi;
  2. pytania Usługobiorców oraz Użytkowników o ogólną opinię i poziom zadowolenia z korzystania z Usług Elektronicznych. Opinie mogą być zbierane w formie pytań lub krótkich ankiet za pomocą wybranego przez Usługodawcę systemu teleinformatycznego;
  3. zmiany właściwości i funkcjonalności Usług Elektronicznych, jeżeli nie powoduje to obniżenia jakości realizowanej Usługi Elektronicznej na rzecz Usługobiorcy;
  4. prowadzenia działań marketingowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz oświadczeniami Usługobiorcy i Użytkowników (jeżeli będą wymagane);
  5. usunięcia danych Usługobiorcy oraz Użytkowników, w szczególności w przypadku powzięcia wiadomości lub otrzymania zawiadomienia o działalności bezprawnej.

§19.

Prawa i obowiązki Usługobiorcy

 1. W ramach Umowy Usługobiorca zobowiązuje się:
  1. przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu;
  2. korzystać z Usług Elektronicznych zgodnie z ich przeznaczeniem;
  3. korzystać z Usług Elektronicznych zgodnie z prawem, postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego;
  4. przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności powiadomić osoby trzecie o przetwarzaniu danych osobowych, gdy jest do tego zobowiązany;
  5. informować Usługodawcę o wszelkich istotnych okolicznościach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności o kontrolach właściwych organów państwowych, które mogą dotyczyć Aplikacji mCoaching;
  6. nie naruszać praw własności intelektualnej oraz praw do know-how przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim;
  7. współdziałać z Usługodawcą w dobrej wierze i bez zwłoki w zakresie należytego wykonania Umowy;
  8. informować Usługodawcę o wszystkich istotnych okolicznościach związanych z wykonywaniem Umowy;
  9. udzielać na żądanie Usługodawcy wszystkich potrzebnych wyjaśnień, informacji i innych danych.
 2. W ramach Umowy Usługobiorca zobowiązuje się zapewnić, że Użytkownicy, za których Usługobiorca ponosi odpowiedzialność, będą:
  1. korzystać z Usług Elektronicznych zgodnie z ich przeznaczeniem;
  2. korzystać z Usług Elektronicznych zgodnie z prawem, postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego;
  3. nie naruszać praw własności intelektualnej oraz praw do know-how przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim;
  4. współdziałać z Usługodawcą w dobrej wierze i bez zwłoki w zakresie należytego wykonania Umowy;
  5. udzielać na żądanie Usługodawcy wszystkich potrzebnych wyjaśnień, informacji i innych danych.
 3. W ramach Umowy, o ile Strony nie postanowią inaczej, Usługobiorca nie może:
  1. podejmować jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra innych Usługobiorców, Użytkowników lub osób trzecich albo naruszających uzasadnione interesy Usługodawcy, innych Usługobiorców, Użytkowników lub osób trzecich;
  2. dokonać przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy na rzecz podmiotu trzeciego, w szczególności w ramach przelewu wierzytelności — cesja wierzytelności wymaga odrębnej zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie.
 4. Usługobiorca ma prawo do:
  1. zarządzania swoimi danymi i zgodami (może cofnąć zgodę w każdym czasie);
  2. korzystania z Usług Elektronicznych zgodnie z Regulaminem;
  3. kierowania zapytań do działu pomocy Usługodawcy i wnoszenia reklamacji.
 
[ROZDZIAŁ VII: OPŁATY I DOKONYWANIE PŁATNOŚCI]

  §20.

Opłaty za korzystanie z Usług Elektronicznych

 1. Jeżeli Strony zawarły odrębną Umowę Coachingową, Opłaty za korzystanie z Usług Elektronicznych związanych z Aplikacją mCoaching, jak również sposób ich wnoszenia, są przedmiotem Umowy Coachingowej.
 2. W przypadku, gdy Strony nie zawarły Umowy Coachingowej nie uregulowały wysokości Opłat za korzystanie z Usług Elektronicznych związanych z Aplikacją mCoaching lub sposobu ich wnoszenia w Umowie Coachingowej, stosuje się postanowienia § 21-23.

 

§21.

Opłaty i inne należności — zasady ogólne

 1. Z tytułu korzystania przez Usługobiorcę z odpłatnych Usług Elektronicznych Usługodawcy przysługuje Opłata za korzystanie z Usług Elektronicznej — w wysokości wskazanej przez Usługodawcę, w szczególności w cenniku:

 

Nazwa PakietuCena PakietuCykliczność płatności
a) Trener194,00 zł netto + VATMiesięcznie
b) Trener+358,00 zł netto + VATMiesięcznie
c) Smart958,00 zł netto + VATMiesięcznie
d)  Pro2.794,00 zł netto + VATMiesięcznie
e) Corpo7.358,00 zł netto + VATMiesięcznie
 1. płata za korzystanie z Usług Elektronicznych może mieć charakter jednorazowy lub cykliczny — w zależności od np. rodzaju Usługi Elektronicznej, wybranego Pakietu lub indywidualnych ustaleń pomiędzy Stronami.
 2. Usługodawca jest uprawniony do przyznawania wszystkim lub wybranym Usługobiorcom rabatów, upustów, bonifikat etc. Przyznawanie rabatów, upustów, bonifikat etc. jest niezależną decyzją Usługodawcy i nie może stanowić podstawy dla domagania się przez Usługobiorcę obniżenia Opłat, jeżeli nie spełnia on warunków, od których Usługodawca uzależnia przyznanie rabatów, upustów, bonifikat etc.

 

§22.

Dokonywanie płatności w przypadku zawarcia Umowy Coachingowej

 1. Opłaty za korzystanie z Usług Elektronicznych są płatne okresowo — z dołu, za każdy okres rozliczeniowy.
 2. Okres rozliczeniowy co do zasady wynosi 1 (słownie: jeden) miesiąc i pokrywa się z miesiącem kalendarzowym — chyba że Strony uzgodnią inaczej.
 3. Na potrzeby wniesienia Opłaty za Usługi Elektroniczne Usługodawca wskaże odpowiednią pozycję na fakturze VAT, która jest wystawiana na potrzeby Umowy Coachingowej.
 4. Wynagrodzenie jest płatne w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia wystawienia faktury VAT.
 5. W przypadku opóźnienia w dokonywaniu jakichkolwiek płatności, w całości lub części, przekraczającego 14 (słownie: czternaście) dni — po uprzednim wezwaniu Usługobiorcy do uregulowania należności i bezskutecznym upływie terminu dodatkowego, który wynosi 7 (słownie: siedem) dni — Usługodawca jest uprawniony do jednostronnego wstrzymania świadczenia Usług Elektronicznych do czasu uregulowania wszystkich należności przez Usługobiorcę.
 6. Datą zapłaty jest data uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
 7. Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.
 8. Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do przesyłania faktur VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na podany przez Usługobiorcę adres e-mail.

 

§23.

Dokonywanie płatności w przypadku zawarcia Umowy o Usługi Elektroniczne

 1. Opłaty za korzystanie z Usługi Elektroniczne dotyczące Aplikacji mCoaching, w przypadku zawarcia Umowy o Usługi Elektroniczne, płatne są cyklicznie. W przypadku zawarcia Umowy o Usługi Elektroniczne zapłata następuje z góry, a w przypadku zawarcia Umowy o Usługi Elektroniczne poza Serwisem — z dołu lub z góry, w zależności od indywidualnych ustaleń Stron.
 2. Okres rozliczeniowy co do zasady wynosi 1 (słownie: jeden) miesiąc i pokrywa się z miesiącem kalendarzowym.
 3. Ceny należne za zakup Pakietu wskazane są w Serwisie w ramach dostępnego tam cennika lub w ramach oferty przygotowanej przez Usługodawcę.
 4. Wszystkie kwoty podane przez Usługodawcę, w szczególności podane w Serwisie, są kwotami brutto i zawierają podatek VAT.
 5. Płatności za Usługi płatne, w tym z tytułu zakupu Pakietu, można dokonać bezpośrednio w Serwisie Usługodawcy, wnosząc comiesięczną opłatę subskrypcyjną płatną z góry.
 6. Usługobiorca zobowiązany jest dokonać płatności za pośrednictwem operatora szybkich płatności: PayU lub PayPal.
 7. Usługobiorca, zawierając Umowę o Usługi Elektroniczne z Usługodawcą, oraz wybierając określony Pakiet, wyraża zgodę na cykliczne, comiesięczne pobieranie przez operatora szybkich płatności z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości Opłaty za korzystanie z Usług Elektronicznych. Opłata będzie pobierana przez operatora szybkich płatności raz w miesiącu.
 8. W związku z zawarciem Umowy o Usługi Elektroniczne na czas określony Usługobiorcy co do zasady nie przysługuje prawo do rezygnacji z obciążenia karty przed upływem terminu, na jaki Umowa o Usługi Elektroniczne została zawarta — z zastrzeżeniem ust. 9.
 9. W przypadku, gdy rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy o Usługi Elektroniczne następuje bez winy Usługobiorcy (lub osoby, za którą Usługobiorca ponosi odpowiedzialność), cofnięcie zgody na obciążenie karty następuje poprzez email: info@mcoaching.pl. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy o Usługi Elektroniczne z winy Usługobiorcy (lub osoby, za którą Usługobiorca ponosi odpowiedzialność) przed upływem terminu, na jaki Umowa o Usługi Elektroniczne została pierwotnie zawarta, cofnięcie zgody na obciążenie karty nie jest możliwe.
 10. Usługobiorca w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez operatora szybkich płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Usługobiorcy unikalnego identyfikatora, za pomocą którego Usługobiorca cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Usługodawcy.
 11. Usługodawca nie gromadzi żadnych danych osobowych związanych z dokonywaniem płatności przez Usługobiorcę, w szczególności danych kart płatniczych, danych dostępowych do systemów płatności ani żadnych podobnych danych — z wyjątkiem informacji potrzebnych do identyfikacji płatności. Dane dotyczące kart płatniczych są przechowywane wyłącznie przez operatorów szybkich płatności: PayU lub PayPal.
 12. Datą zapłaty jest chwila uzyskania potwierdzenia operatora szybkich płatności.
 13. Usługodawca może wystawić Usługobiorcy fakturę VAT po podaniu potrzebnych danych i przesłać ją na podany adres — drogą elektroniczną lub drogą tradycyjną.
 14. Usługobiorca zobowiązany jest powiadomić Usługodawcę o potrzebie wystawienia faktury VAT przed dokonaniem nabycia Pakietu, za pomocą odpowiedniej funkcjonalności na stronie podsumowania zamówienia.
 15. Usługobiorca wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez jego podpisu oraz akceptuje otrzymywanie faktur VAT w postaci elektronicznej.
 16. W przypadku, gdy Usługobiorca zapłacił wynagrodzenie za korzystanie z Usług Elektronicznych, a mimo to, z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy, z tych Usług Elektronicznych nie korzysta, nie przysługuje mu roszczenie o zwrot Opłat.

 

[ROZDZIAŁ VIII: ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON]

 §24.

Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Z uwzględnieniem ograniczeń odpowiedzialności przewidzianych w pozostałych postanowieniach Regulaminu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. nieprzydatność Usług Elektronicznych do założonego celu;
  2. nieosiągnięcie celów oczekiwanych przez Usługobiorcę w ramach realizacji projektów rozwojowych, w szczególności w postaci trwałego podniesienia kompetencji Użytkowników;
  3. nieprawidłowe wykonanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy, Użytkowników lub osoby trzeciej, w szczególności zewnętrznych dostawców;
  4. skutki opóźnień we współdziałaniu ze strony Usługobiorcy lub Użytkowników;
  5. skutki nieuprawnionej ingerencji w Systemy Teleinformatyczne przez Usługobiorcę, Użytkowników lub osoby trzecie;
  6. utratę danych zapisanych w Systemach Teleinformatycznych Usługodawcy z winy Usługobiorcy, Użytkowników lub osoby trzeciej, niezależnej od Usługobiorcy;
  7. niezastosowanie się przez Usługobiorcę lub Użytkownika do wskazówek i zaleceń Usługodawcy;
  8. brak dostępu do Systemu Teleinformatycznego z winy Usługobiorcy lub Użytkownika;
  9. opóźnienia w obsłudze zdarzeń związanych z Systemami Teleinformatycznymi;
  10. skutki nieprzestrzegania przez Usługobiorcę lub Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu;
  11. skutki korzystania przez Usługobiorcę lub Użytkownika z Systemów Teleinformatycznych z naruszeniem przepisów prawa;
  12. podanie niepełnych, nieprawdziwych lub niezgodnych ze stanem rzeczywistym danych osobowych, w tym danych kontaktowych;
  13. skutki siły wyższej.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści — odpowiedzialność Usługodawcy może dotyczyć co najwyżej straty rzeczywistej.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podmioty trzecie, w szczególności zewnętrznych dostawców.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi.
 5. W każdym przypadku odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorcy z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest ograniczona do równowartości Opłat otrzymanych przez Usługodawcę za nie więcej niż 3 miesiące korzystania z Usług Elektronicznych, a w przypadku, gdyby Usługodawca nie otrzymał żadnych Opłat — do kwoty 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
 6. Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności przewidziane w niniejszym Regulaminie, nie dotyczą szkody, której zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie można ograniczyć lub wyłączyć, w szczególności szkody wyrządzonej w sposób umyślny.

 

§25

Odpowiedzialność Usługobiorcy

 1. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność wobec Usługodawcy na zasadach ogólnych prawa cywilnego, w tym ponosi odpowiedzialność również za działania Użytkowników oraz osób trzecich, z którymi wykonuje Umowę, lub którym powierza wykonanie Umowy w całości lub w części, jak za swoje działania.
 2. Usługobiorca w szczególności ponosi odpowiedzialność wobec Usługodawcy za:
  1. korzystanie z Usług Elektronicznych niezgodnie z Umową, w szczególności poprzez wykorzystywanie do celów niezgodnych z przeznaczeniem;
  2. spowodowanie szkody osobie trzeciej podczas korzystania z Usług Elektronicznych, w szczególności w postaci naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  3. niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, w tym naruszenie ochrony danych osobowych;
  4. opóźnienia w wykonywaniu obowiązków przewidzianych na potrzeby Umowy;
  5. brak uiszczenia Opłat i innych należności za korzystanie z Usług Elektronicznych na rzecz Usługodawcy;
  6. naruszenie praw własności intelektualnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim;
  7. prowadzenie działalności bezprawnej z użyciem Systemu Teleinformatycznego;
  8. pozostałe naruszenia Regulaminu.
 3. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami wobec Usługodawcy z tytułu korzystania z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę lub Użytkowników, Usługobiorca jest zobowiązany zwolnić Usługodawcę z odpowiedzialności wobec tej osoby trzeciej, a gdyby to było niemożliwe ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub niecelowe w świetle zaistniałych okoliczności — pokryć wszelkie udokumentowane koszty, jakie poniósł Usługodawca w związku z tymi roszczeniami, w tym koszty pomocy prawnej.
 4. W przypadku, gdy Usługodawca otrzyma urzędowe zawiadomienie lub uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych lub działalności, którą wykonuje Usługobiorca lub Użytkownicy, Usługodawca jest uprawniony do natychmiastowego zablokowania lub usunięcia bezprawnych danych w Systemach Teleinformatycznych, jak również uniemożliwienia dalszego prowadzenia działalności bezprawnej, w szczególności poprzez blokadę konta.
 5. W przypadku wskazanym w ust. 4 Usługodawca niezwłocznie powiadomi Usługobiorcę o zamiarze usunięcia danych lub uniemożliwieniu dalszego prowadzenia działalności bezprawnej.
 6. W przypadku wskazanym w ust. 4 Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorców odpowiedzialności za usunięcie danych bezprawnych lub uniemożliwienie prowadzenia bezprawnej działalności, w tym za wszelkie szkody z tego wynikłe.
 7. Jeśli Usługodawca uzyska wiarygodną wiadomość o niedozwolonym korzystaniu z Systemów Teleinformatycznych przez Usługobiorcę lub Użytkownika, które narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego i może wypełniać znamiona czynu zabronionego, Usługodawca może zawiadomić właściwe organy ścigania o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego przez Usługobiorcę lub Użytkownika.
 8. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki działań lub zaniechań, które spowodowały blokadę lub usunięcie konta.

 

[ROZDZIAŁ IX: BLOKADA I USUNIĘCIE KONT]

  §26.

Blokada kont i ich usunięcie

 1. Jeżeli Usługobiorca lub Użytkownik dopuszczają się naruszeń Regulaminu lub innych postanowień Umowy, Usługodawca, oprócz rozwiązania Umowy, może dokonać blokady konta na czas określony albo nieokreślony lub usunięcia konta — w zależności od okoliczności sprawy.
 2. Blokada konta może nastąpić wskutek:
  1. przekazania nieprawdziwych danych osobowych przez Usługobiorcę lub Użytkownika;
  2. podszywania się przez Usługobiorcę lub Użytkownika pod osobę trzecią lub korzystanie z jej danych osobowych bez wiedzy lub zgody osoby trzeciej;
  3. korzystania z Systemów Teleinformatycznych niezgodnie z ich przeznaczeniem;
  4. Usługobiorca pozostaje w opóźnieniu z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Usługodawcy o więcej niż 14 (słownie: czternaście) dni — w przypadku Usług Elektronicznych o charakterze odpłatnym.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 4, zastosowanie blokady konta jest możliwa po:
  1. wezwaniu Usługobiorcy lub Użytkownika przez Usługodawcę do złożenia wyjaśnień i ewentualnie zaprzestania naruszeń, które mogą powodować blokadę konta oraz
  2. bezskutecznym upływie terminu na dokonanie czynności przewidzianych w lit. a lub
  3. złożeniu przez Usługobiorcę lub Użytkownika wyjaśnień, które nie są wiarygodne lub wystarczające, lub
  4. kontynuowaniu przez Usługobiorcę lub Użytkownika naruszeń — pomimo złożenia wiarygodnych wyjaśnień.
 4. Obowiązek zastosowania procedury przewidzianej w ust. 3 nie dotyczy przypadków, gdy:
  1. Usługobiorca lub Użytkownik wykorzystuje Systemy Teleinformatyczne do działalności bezprawnej — lub istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że Usługobiorca lub Użytkownik wykorzystuje System Teleinformatyczny do takiej działalności;
  2. Usługodawca uzyska urzędowe zawiadomienie dotyczące możliwości naruszenia przez Usługobiorcę lub Użytkownika bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;
  3. wstrzymanie blokady konta grozi szkodą Usługodawcy lub osobie trzeciej albo innymi poważnymi skutkami (np. możliwością pociągnięcia tych podmiotów do odpowiedzialności prawnej, w tym karnej).
 5. W czasie blokady konta Usługobiorca lub Użytkownik nie może:
  1. realizować Umowy z Usługodawcą;
  2. założyć nowego konta;
  3. stosować środków technicznych, które będą służyły obejściu lub wyłączeniu blokady konta;
  4. podejmować prób kontynuowania działalności bezprawnej — mimo blokady konta.
 6. Cofnięcie blokady konta po jej zastosowaniu przez Usługodawcę jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy Usługobiorca lub Użytkownik złożą wyczerpujące i prawdziwe wyjaśnienia, jak również zaprzestaną naruszeń, które były przyczyną wprowadzenia blokady konta. W przypadku, gdy wystąpiły jakiekolwiek skutki naruszeń dokonywanych przez Usługobiorcę lub Użytkownika, dodatkowym warunkiem cofnięcia blokady konta jest skuteczne usunięcie przez Usługobiorcę lub Użytkownika skutków tych naruszeń.
 7. W przypadku, gdy blokada konta następuje wskutek pozostawania przez Usługobiorcę w opóźnieniu z płatnościami na rzecz Usługodawcy, warunkiem cofnięcia blokady kont jest uregulowanie wszelkich należności na rzecz Usługodawcy.
 8. Trwałe usunięcie konta może nastąpić wskutek:
  1. blokady konta trwającej dłużej niż 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni;
  2. odmowy złożenia wyjaśnień i/lub odmowy zaprzestania naruszeń;
  3. prowadzenia działalności bezprawnej o szczególnie istotnym ciężarze gatunkowym;
  4. utrzymywanie konta Administratora lub konta Użytkownika grozi szkodą Usługodawcy lub osobie trzeciej albo innymi poważnymi skutkami (np. możliwością pociągnięcia tych podmiotów do odpowiedzialności prawnej, w tym karnej);
  5. rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron.
 9. W przypadku, gdy po upływie okresu testowego Usługobiorca nie zdecyduje się na kontynuowanie korzystania z Usług Elektronicznych, Usługodawca usuwa konto Administratora oraz konta Użytkowników najpóźniej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia zakończenia okresu testowego.
 10. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy w przypadkach innych niż ust. 9 Usługodawca jest uprawniony do usunięcia konta Administratora, kont Użytkowników, loginów, haseł oraz danych i informacji w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy.
 1.  
  1.  
[ROZDZIAŁ X: CZAS TRWANIA UMOWY]

  §27.

Czas trwania Umowy

 1. Umowa zostaje zawarta na następujący czas:
  1. Umowa Coachingowa — na czas określony lub nieokreślony, zgodnie z treścią Umowy Coachingowej;
  2. Umowa o Usługi Elektroniczne — na czas określony lub nieokreślony, w zależności od np. charakteru Usługi Elektronicznej lub wybranego Pakietu;
  3. Umowa Testowa — na czas określony równy okresowi testowemu.
 2. W przypadku każdej Umowy zawartej na czas określony (z wyjątkiem Umowy testowej) Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony, gdy jeżeli najpóźniej na 14 (słownie: czternaście) i najwcześniej 30 (słownie: trzydzieści) przed upływem terminu, na jaki Umowa została zawarta, Usługobiorca nie złoży pisemnego oświadczenia o zaprzestaniu korzystania z Usług Elektronicznych.
 3. Umowa o Usługi Elektroniczne dotycząca wyłącznie Serwisu wygasa w momencie:
  1. rezygnacji z ostatniej Usługi Elektronicznej świadczonej w ramach Serwisu;
  2. odmowy wyrażenia zgody na zmianę Regulaminu przez Usługobiorcę.
 4. W przypadku, gdy:
  1. Usługobiorca rezygnuje z okresu testowego w trakcie Umowy Testowej;
  2. Usługobiorca wykorzystał cały dostępny okres testowy i nie zdecydował się na kontynuację korzystania z Usług Elektronicznych,

Umowa Testowa wygasa z dniem rezygnacji. W przypadku, gdy Usługobiorca chce kontynuować korzystanie z Usług Elektronicznych, jest zobowiązany zawrzeć nową Umowę o Usługi Elektroniczne.

 1. Umowa Coachingowa i Umowa o Usługi Elektroniczne dotycząca Aplikacji mCoaching wygasają z ostatnim dniem okresu, na jaki zostały zawarte.
 2. W każdym przypadku wskazanym w ust. 1-5 dzień wygaśnięcia Umowy nie może być wcześniejszy niż dzień uregulowania wszystkich Opłat i innych należności na rzecz Usługodawcy przez Usługobiorcę.

 

§28

Rozwiązanie Umowy

 1. W przypadku Umowy zawartej na czas nieokreślony każda ze Stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 1 (słownie: jeden) miesiąc, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca — chyba że Strony postanowią inaczej.
 2. Usługodawca może rozwiązać Umowę, w całości lub w części, bez zachowania okresu wypowiedzenia w każdej sytuacji, o której mowa w § 25 ust. 2 — po uprzednim wezwaniu Usługobiorcy do zaprzestania naruszeń i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu na zaprzestanie naruszeń.
 3. Trwałe usunięcie konta w sytuacji, o której mowa w 26 ust. 9, jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy w całości bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 4. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy, Usługobiorcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Usługodawcy.
 5. W przypadku, gdy Umowa została zawarta na czas określony i została rozwiązana przed upływem terminu z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy, Usługodawcy przysługuje opłata za korzystanie z Usług Elektronicznych w pełnej wysokości, w związku z czym pomimo rozwiązania Umowy może pobierać Opłaty za korzystanie z Usług Elektronicznych do dnia, w którym Umowa miała pierwotnie wygasnąć.

 

§29.

Odstąpienie od Umowy przez Usługobiorcę będącego PNPK

 1. Usługobiorca będący PNPK co do zasady może odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej zawarcia, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn Usługobiorca powinien przesłać Usługodawcy oświadczenie na piśmie lub w postaci elektronicznej, zgodnie z danymi kontaktowymi Usługodawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1.
 2. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. 2020 poz. 287, z późn. zm. — dalej: u.p.k.) Usługodawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w następujących przypadkach:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Usługobiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  2. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Usługobiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 3. Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn, o ile zostały spełnione warunki przewidziane w ust. 2.
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowa jest uważana za niezawartą, a Usługobiorca jest zwolniony z wszelkich zobowiązań, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 35 u.p.k. Z wyjątkiem tych kosztów Strony są zobowiązane zwrócić sobie nawzajem to, co świadczyły do czasu odstąpienia od Umowy.
 5. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwraca Usługobiorcy dokonane przez niego płatności, do zwrotu których jest zobowiązany.
 6. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Usługobiorca, chyba że Usługobiorca zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 
[ROZDZIAŁ XI: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA]

  §30.

Prawa własności intelektualnej i licencja

 1. Systemy Teleinformatyczne oraz wszystkie materiały dostępne Systemach Teleinformatycznych, w tym kod źródłowy, layout, logo etc., mogą stanowić utwory w rozumieniu przepisu art. 1 ust. 1 pr. aut. oraz art. 74 ust. 1 pr. aut., a także przedmioty własności przemysłowej w rozumieniu właściwych przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysłowej (t. j. Dz. U. 2020 poz. 286, z późn. zm.) — i podlegać ochronie. Usługobiorca oraz Użytkownicy zobowiązują się do poszanowania praw własności intelektualnej przysługujących Usługodawcy przez cały okres trwania Umowy oraz po jej zakończeniu — pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w odpowiednich przepisach prawa.
 2. Na podstawie niniejszego Regulaminu Usługodawca udziela Usługobiorcy oraz Użytkownikom licencji niewyłącznej na korzystanie z dóbr niematerialnych, o których mowa w ust. 1, w zakresie koniecznym do realizacji Umowy oraz prawidłowego korzystania z Usług Elektronicznych, z uwzględnieniem ust. 3.
 3. Licencja, o której mowa w ust. 2, jest udzielana na czas trwania Umowy oraz świadczenia Usług Elektronicznych.
 4. Licencja, o której mowa w ust. 2, jest udzielana na terytorium, gdzie działa Usługobiorca, Klient Usługobiorcy lub Użytkownicy.
 5. Usługobiorca i Użytkownicy nie mogą udzielać dalszych licencji (sublicencji) na rzecz osób trzecich bez zgody Usługodawcy. W przypadku, gdy Usługobiorca zamierza wykonywać Czynności Coachingowe na rzecz Klientów Usługobiorcy z wykorzystaniem Aplikacji mCoaching, zawarcie Umowy o Usługi Elektroniczne obejmuje udzielenie sublicencji na rzecz Klienta Usługobiorcy oraz Użytkowników, jednak w zakresie nie szerszym niż przewidziany w niniejszym paragrafie.
 6. Usługobiorca oraz Użytkownicy nie mogą bez zgody Usługodawcy przenosić uprawnień wynikających z udzielonej licencji na osoby trzecie — zarówno pod tytułem odpłatnych, jak i darmym.
 7. Z uwzględnieniem przepisów o dozwolonym użytku oraz zakresu udzielonej licencji bezwzględnie zabrania się Usługobiorcy oraz Użytkownikom bez zgody Usługodawcy:
  1. trwałego lub czasowego zwielokrotniania (reprodukcji) dóbr niematerialnych, o których mowa w ust. 1, w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie — w zakresie przekraczającym udzieloną licencję;
  2. wprowadzania jakichkolwiek poprawek, modyfikacji źródeł i zmian w strukturze dóbr niematerialnych, o których mowa w ust. 1;
  3. stosowania dóbr niematerialnych, o których mowa w ust. 1, i ich części, fragmentów lub wersji w innym oprogramowaniu;
  4. tworzenia oprogramowania podobnego do Systemów Teleinformatycznych, które mogłoby stanowić opracowania Systemów Teleinformatycznych;
  5. odtwarzania, dekompilowania, dezasemblowania i wszelkich innych czynności, które będą prowadzić do pozyskania kodu źródłowego z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa;
  6. odsprzedawania, rozpowszechniania, użyczania, dzierżawienia, najmowania, oddawania płatnie i nieodpłatnie osobom trzecim dóbr niematerialnych, o których mowa w ust. 1, ich kopii, wszelkich modyfikacji oraz dokumentacji;
  7. dokonywania jakichkolwiek czynności rozporządzających prawami do dóbr niematerialnych, o których mowa w ust. 1, na rzecz osób trzecich.
 8. Udzielenie licencji nastąpi w momencie uzyskania przez Usługobiorcę lub Użytkowników dostępu do Usług Elektronicznych. Licencja wygasa wraz z zakończeniem Umowy i świadczenia Usług Elektronicznych, niezależnie od trybu, w jakim to nastąpi.
 9. Usługobiorca oraz Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnej osób trzecich, w szczególności zewnętrznych dostawców.
 10. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z prawami własności intelektualnej oraz zakresem udzielonej licencji Usługobiorca lub Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą.

 

§31.

Tajemnica przedsiębiorstwa

 1. Usługodawca, na potrzeby prowadzenia swojej działalności, korzysta z tajemnicy przedsiębiorstwa, w tym know-how.
 2. Usługobiorca oraz Użytkownicy zobowiązani są nie naruszać tajemnicy przedsiębiorstwa, w tym know-how, które należą do Usługodawcy — zarówno w czasie trwania Umowy, jak i po jej zakończeniu.
 3. W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę lub Użytkownika tajemnicy przedsiębiorstwa, w tym know-how, które należą do Usługodawcy, Usługodawca może dochodzić roszczeń z tego tytułu wobec Usługobiorcy lub Użytkownika zgodnie z przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i innymi przepisami prawa powszechnego.

 

[ROZDZIAŁ XII: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]

  §32.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych jest:
  1. Usługodawca — w odniesieniu do tych danych osobowych Usługobiorców i Użytkowników będących osobami fizycznymi, gdzie Usługodawca decyduje o celach i sposobach przetwarzania tych danych;
  2. Usługobiorca — w odniesieniu do tych danych osobowych, gdzie Usługobiorca decyduje o celach i sposobach przetwarzania tych danych, w tym danych osobowych Użytkowników oraz Klientów Usługobiorcy.
 2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Usługobiorców oraz Użytkowników będących osobami fizycznymi oraz osób, z pomocą których Usługobiorca wykonuje Umowę (np. osób do kontaktu), zostały przedstawione w odrębnym dokumencie pt. „Polityka prywatności”, który jest dostępny pod adresem internetowym https://www.mcoaching.pl/polityka-prywatnosci/
 3. Usługobiorca zobowiązuje się przekazać dokument, o którym mowa w ust. 2, swoim pracownikom, zleceniobiorcom, wykonawcom i innym osobom przez siebie zatrudnionym, jeżeli przekaże Usługodawcy ich dane osobowe w celu wykonania Umowy (np. na potrzeby kontaktu pomiędzy Stronami).
 4. W przypadku, gdy Usługodawca przetwarza dane osobowe na polecenie Usługobiorcy i w jego imieniu, przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę odbywa się w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych — na podstawie art. 28 RODO.
 5. Na potrzeby powierzenia przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w ust. 4, Strony są zobowiązane zawrzeć odrębną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Umowa powierzenia reguluje szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych, w tym obowiązki informacyjne Usługobiorcy wobec Użytkowników i innych osób, w szczególności Klientów Usługobiorcy.
 6. Usługobiorca, wykorzystując jakiekolwiek dane osobowe należące do osób trzecich na potrzeby wykonania Umowy, jest zobowiązany zapewnić, aby użycie tych danych następowało zgodnie z prawem, a w szczególności, by podmioty, do których te dane należą, zostały należycie poinformowane o ich wykorzystywaniu.
 7. Jeżeli Usługobiorca korzysta z danych osobowych należących do osób trzecich, Usługodawca ma prawo przyjąć, że użycie tych danych osobowych następuje zgodnie z prawem.
 8. W przypadku, gdy:
  1. Usługobiorca nie dopełnia należycie obowiązków wskazanych w ust. 3;
  2. Usługobiorca bezprawnie korzysta z danych osobowych należących do osób trzecich,

i z tego powodu Usługodawca poniesie jakąkolwiek odpowiedzialność (cywilną, administracyjną), Usługobiorca może zostać zobowiązany do naprawienia Usługodawcy szkody tym wywołanej — w szczególności poprzez zwrot Usługodawcy wszelkich udokumentowanych kosztów, w tym kosztów administracyjnych kar pieniężnych.

 
[ROZDZIAŁ XIII: PROCEDURA REKLAMACYJNA]

 §33.

Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku stwierdzenia przez Usługobiorcę, że Umowa nie jest wykonywana zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub ustaleniami Stron, a w także w przypadku reklamacji płatności za odpłatne Usługi Elektroniczne, Usługobiorca może złożyć reklamację niezwłocznie po identyfikacji takiego problemu.
 2. Reklamację można złożyć:
  1. poprzez wysłanie reklamacji na adres elektroniczny info@mcoaching.pl;
  2. poprzez wysłanie reklamacji na piśmie, listem poleconym — na adres siedziby Usługodawcy.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. firmę Usługobiorcy;
  2. dane kontaktowe;
  3. szczegółowy opis, na czym polegała niezgodność wykonania Umowy z Regulaminem lub ustaleniami Stron
   lub
  4. szczegółowy opis problemu związanego z płatnościami za odpłatne Usługi Elektroniczne.
 1.  
 1. Po otrzymaniu reklamacji Usługodawca niezwłocznie potwierdza jej otrzymanie — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny.
 2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia reklamacji.
 
[ROZDZIAŁ XIV: POSTANOWIENIA POZOSTAŁE I KOŃCOWE]

  §34.

Kontakt z Usługodawcą

 1. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy w następujący sposób:
  1. pocztą elektroniczną: biuro@4skills.pl;
  2. telefonicznie: +48 512 363 210;
  3. pocztą zwykłą: ul. Ossowska 35/2, 05-220 Zielonka.
 2. W przypadku nieodebrania listu poleconego, skierowanego do Strony, wysłana do niej korespondencja uznana zostanie za skutecznie doręczoną w ostatnim dniu, w którym odebranie przesyłki było możliwe — chyba że Strona udowodni, że z przyczyn od niej niezależnych podjęcie przesyłki w wymaganym terminie nie było możliwe.

 

§35.

Postanowienia końcowe

 

  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia.
  2. Zmiany niniejszego Regulaminu są publikowane w Systemach Teleinformatycznych, a ponadto Usługobiorca oraz Użytkownicy zostaną powiadomieni o planowanej zmianie treści Regulaminu drogą elektroniczną, poprzez wiadomość e-mail (o ile Usługodawca posiada adresy e-mail).
  3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia powiadomienia lub w terminie wskazanym w powiadomieniu — z zastrzeżeniem, że termin ten może zostać skrócony w przypadku, gdy obowiązek zmiany Regulaminu będzie wynikał z właściwych przepisów prawa lub wydania określonego aktu administracyjnego (w szczególności z rygorem natychmiastowej wykonalności).
  4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Usługobiorca ma prawo rozwiązać Umowę, która ma być wykonywana również po zmianie Regulaminu, do czasu planowanego wejścia w życie zmian. Niezgłoszenie chęci zakończenia Umowy bądź złożenie oświadczenia po wejściu zmian w życie poczytuje się za zgodę Usługobiorcy na świadczenie Usług Elektronicznych na zasadach zgodnych z nowym brzmieniem Regulaminu.
  5. Prawem właściwym dla każdej Umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
  6. W przypadku sporządzenia Regulaminu w różnych wersjach językowych rozstrzygające znaczenie ma wersja polska.
  7. Użyte w Regulaminie nagłówki jednostek redakcyjnych (paragrafów) mają charakter informacyjny dla wygody Stron i nie wpływają na interpretację danej Umowy.
  8. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu w całości lub części zostanie uznane za nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania, nie wpłynie to na ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień Regulaminu. Strony niniejszym zgadzają się zastąpić takie postanowienie właściwym przepisem prawa.
  9. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych pomiędzy Stronami odnośnie do zawarcia, interpretacji, wykonania i skutków prawnych Umowy Strony w dobrej wierze podejmą negocjacje w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu. W razie braku rozwiązania sporu na drodze polubownej Strony oddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Usługodawcy.
  10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2020 r.

 

 

 

 

Załącznik nr 1: Wzór odstąpienia od Umowy

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: 4Skills Spółka z o.o. z siedzibą w Zielonce przy ul. Ossowskiej 35/2, 05-220 Zielonka, KRS: 0000854959, NIP: 1251708607, REGON: 38678448800000

 

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od następującej umowy: __________________________________________.

 

 

Data zawarcia umowy: ______________________

 

 

Imię i nazwisko PNPK: ______________________

 

 

Adres PNPK: ______________________

 

 

Podpis PNPK: (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

Data: ______________________